Projektbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam.

Ekobrottsmyndigheten är också ett kompetens- och kunskapscentrum inom ekobrottsområdet och den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

BRM har genomfört krisövningar, riskanalyser, säkerhetsanalyser samt upprättat krisplaner, personskyddsprogram och utbildat inom risk- och krishantering.

– Upprättande av krisplan och genomförande av två krisövningar har varit nyttigt för oss. Efter den senaste krisövningen blev det skarpt läge med bombhot mot kontoret i Stockholm. Krisplanen och krisövningarna hjälpte oss att tänka framåt i flera steg, istället för att bara tänka ”minutoperativt”, berättar Fredrik Holmberg, planeringsdirektör på Ekobrottsmyndigheten.
Myndigheten har prioriterat satsningen på bekämpning av den grova organiserade brottsligheten under de senaste åren. Målet är att angripa den typen av brottslighet på ett mer systematiskt och effektivt sätt.

– Här har vi haft stor nytta av BRM:s hjälp att upprätta säkerhetsprogram. Att arbeta med grov organiserad brottslighet skärper kraven på arbetet med personlig säkerhet för EBM:s medarbetare, och vi har nu en bättre ansvarsfördelning i arbetet och klarare kommunikationskanaler. Det är viktigt, för går det fel här kan det bli riktigt fel, säger Fredrik Holmberg.

BRM:s arbete tillsammans med Ekobrottsmyndigheten är bra även för den enskilde medborgaren.

– Om vi står bättre rustade för risker och kriser, kan vi i förlängningen leverera trygghet till medborgarna. Och det är en del av vår uppgift som myndighet, säger Fredrik Holmberg.

Fredrik Holmberg

Planeringsdirektör på Ekobrottsmyndigheten