Projektbeskrivning

– Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet som har till uppgift att bland annat främja den svenska folk- och djurhälsan. Vi har en bred verksamhet som omfattar tillståndsgivning och tillsyn av läkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter – ett område som berör i princip alla medborgare. Vi driver även viktiga funktioner som Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen.

– BRM Europe har hjälpt Läkemedelsverket att ta fram en operativ krisplan, samt tränat oss i att hantera olika slags kriser. Vi behöver träna inför skarpa krislägen, även om vi har stor vana att hantera situationer som omfattar akut riskhantering och situationer där hela bilden inte är klar. Övningen som vi genomförde kändes realistisk och nyttig. Den har gett oss i krisledningsgruppen en bättre förståelse för hur faktiska krissituationer kan hanteras.

Robert Reineck
Säkerhetsansvarig, Läkemedelsverket