Loading...
Riskhantering 2017-12-16T16:52:17+00:00

Riskhantering

Riskhantering går ut på att minska de risker som kan hota verksamhetskritiska processer. Det gäller att identifiera, analysera och värdera riskerna samt hitta fungerande lösningar för att reducera dem. Riskerna kan t ex ha koppling till HR, IT, produktion, marknadsföring, mediekontakter, varumärkesarbete och goodwill. Viktigt är att riskhantering är verksamhetsövergripande – en organisation är beroende av alla delar, och för att skapa stabilitet och trygghet krävs att hela verksamheten involveras.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av riskhantering, riskanalyser och praktiska övningar, och kan hjälpa er verksamhet minska riskerna genom att bygga strukturer och samordna riskhanteringen till att bli verksamhets- och ledningssystemsövergripande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och analysera vilka risker som finns inom en organisations verksamhet och presentera förslag på förebyggande åtgärder som kan minska konsekvenser eller sannolikheten för oönskade händelser.

Riskworkshop

En riskworkshop leds av en specialist som vägleder en utsedd avdelning/förvaltning i att identifiera, beskriva och värdera risker.

RiskCheck

RiskCheck är ett digitalt verktyg framtaget för att kontinuerligt värdera och identifiera risker i verksamheten. RiskCheck kan innefatta både Riskinventering och Regelefterlevnad där man bland annat regelbundet kan följa hur aktuella styrande rutiner och beslutade kontrollåtgärder är implementerade eller ej.

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert