Corporate social Responsibility

Corporate Social Responsibility, CSR, är en mycket viktig del i stärkandet av företagets varumärke och samtidigt en viktig del i att skydda det. CSR bygger på att företaget identifierar sin miljöpåverkan i alla led – från intern resursförbrukning till leverantörskedjan – och aktivt arbetar med att vara en företrädare inom etiskt och socialt ansvarstagande. Idag finns det ett ökat tryck från omvärlden på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Dessa utmaningar ställer helt nya krav på kontroll och uppföljning.

Att företaget ska ta sitt miljömässiga, etiska och sociala ansvar i alla led inom organisationen ses ofta som självklart, men det är inte alltid så lätt att uppnå. Näst intill dagligen kommer nya uppgifter om större företag som i något steg av leverantörskedjan har använt sig av barnarbetskraft eller varit inblandade i miljöskandaler. BRM kan hjälpa ert företag att se över verksamheten och identifiera möjliga svagheter i ert existerande CSR-arbete. Vi kan hjälpa er att skapa strukturer, till exempel policydokument för etiskt och socialt agerande (Code of Conduct), och rutiner för kontroll och uppföljning inom alla led av organisationen.

BRM följer de råd och riktlinjer för socialt ansvarstagande som finns i den nya standarden ISO 26000.