Riskanalyser

Generella riskanalyser (KITO- metodiken)

Med många års erfarenhet av analyser, både i form av förebyggande analyser och incidentanalyser, har vi utvecklat en metod som tar hänsyn till fyra perspektiv: Kultur, Individ, Teknik och Organisation – därav namnet KITO™-metodiken.

Det finns två alternativa sätt att utföra KITO™-metodiken. Båda sätten har dock till syfte att med ett helhetsperspektiv undersöka och kartlägga risker, brister och förbättringsområden. Den ena, KITO™-process, används vid analyser av processer, strategier, rutiner och metoder. Den andra, KITO™-incident, används vid analyser av incidenter, avvikelser, olyckor och tillbud.

KITO™ bygger på mycket väl etablerade teorier om den mänskliga faktorn och har sitt ursprung i den välkända MTO-metoden, Människa, Teknik, Organisation, och Human-Factors metoder.

KITO™ har sitt ursprung i mångårig erfarenhet från främst kärnkraft-, transport- och processindustri.

Riskanalyser offentlig verksamhet

BRM Europe har arbetat med ett mycket stort antal myndigheter, kommuner och länsstyrelser med att genomföra riskanalyser och krishanteringsarbeten. Inom den offentliga verksamheten styrs risk- och krishanteringen av följande förordningar:

Riskanalys enligt Förordning 1995:1300 om statliga myndigheters riskhantering

Baserat på interna försäkringskrav (kammarkollegiet) behöver alla myndigheter identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet, vidta åtgärder utifrån dessa samt dokumentera denna i en riskanalys vilket framgår av förordning 1995:1300. Förordningen ställer även krav på att myndigheter ska kunna beräkna sina skadekostnader.

Risk och sårbarhetsanalys enligt Förordning 2006:942

Enligt Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (KBM) skall varje myndighet i syfte att stärka sin krishanteringsförmåga årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Detta för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga eller minska effekterna av en extraordinär händelse. Analysen ska sedan lämnas till Regeringskansliet, med en kopia till Krisberedskapsmyndigheten, vid samma tidpunkt som gäller för inlämnandet av årsredovisningen.

Risk och sårbarhetsanalys enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)

Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Landsting och kommuner ska analysera extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet skall värderas och sammanställas i en Risk- och sårbarhetsanalys och ge kommuner och Landsting förutsättningar för att förbereda sig inför en kris.

Homerun – Total riskhantering (ERM – Enterprise Risk Management)

BRM Europe har ett system som ger organisationen en total riskbild där man kan jämföra tex HR process med IT-system.

Genom att sätta upp och använda systemet kommer också organisationen få resultat inom riskhanteringens fem stora utmaningar:

  • Erhålla en total riskbild
  • Engagera alla medarbetare
  • Riskhantering blir mer förebyggande än reaktiv
  • Skapar lednings åtagande och aktiva agerande
  • Riskhantering blir lika viktigt och prioriterat som dagens finansiella styrning

Risk- och händelseanalys inom sjukvården

Information om analysen finns numera att läsa på vårt systerbolag CareSafes webbplats.