Säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om beteende och struktur. Genom att stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande samt genom att lägga en grund för effektiv planering och goda rutiner uppnås en sund säkerhetskultur. Vikten av detta är särskilt tydlig för organisationer där medarbetarna på en daglig basis är utsatta för risker (såsom inom tillverkning, bygg och transport).

Organisationers policys talar ofta om att undvika skador, men vår erfarenhet säger att medarbetarna många gånger inte tar till sig informationen och att policys därför inte efterlevs. Orsakerna kan vara t.ex. informationskanalen, företagskulturen eller rentav prioriteringsordningen, och därför kan det ibland vara svårt att höja säkerhetsmedvetandet. BRM Europe tillhandahåller ett program som bevisligen har förbättrat säkerhetskulturen, och därigenom minskat skador och bidragit till kostnadseffektivitet. Programmet har hittills genomförts med goda resultat inom både transportbranschen och inom vården.

Säkerhetskulturprogrammet, som formas efter den aktuella verksamheten, har som syfte att på individnivå förbättra attityden och säkerhetsbeteende från grunden, istället för att använda en top-down strategi.

BRM Europe har bl a medverkat till BeST-projektet för ökad trafiksäkerhet vid vägtransporter samt patientsäkerhetsprogrammet – Säkra Vården.