Kommun

Inom den kommunala sektorn finns ett antal riskområden såsom ekonomiska oegentligheter, större olyckor och kriser.

Vi på BRM hjälper kommunerna att analysera risker och stärka förmågan att hantera störningar, allt ifrån den kommunala verksamheten till olyckor som sker inom kommunen.

BRM hjälper också kommunerna att uppfylla de lagkrav som åligger dem enligt LSO, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LEH Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Referenser