Krisapp


CrisisCapto är en app för att larma, sammankalla och initiera krisledningsgruppens hantering vid en inträffad händelse.  Vid en allvarlig händelse är det inte alltid säkert ifall det ska deklareras som en kris eller inte. Medarbetaren kan då gå till funktionen ”Bedömningskriterier” för att få stöttning i om händelsen är en kris eller inte.


Om bedömningskriterierna påvisar att händelsen är en kris måste medarbetaren larma krisgruppen via funktionen ”Skapa nytt larm”.


Det finns möjligheter att välja vilka deltagare i krisledningen som ska larmas. När deltagare larmas skickas en kallelse på både sms och E-post (ifall detta önskas) där de kan klicka på länken och meddela om de deltar eller ej. När larmet skickats ut kommer deltagare få tillgång till checklistorna som överförts från ledningsgruppens krisplan, denna funktion underlättar krisarbetet och säkerställer att kritisk tid inte går förlorat.


Vid händelse där ledningsgruppen behöver få reda på om deras personal är säker, finns det en funktion som kallas ”Är du OK?”. Här kan ledningsgruppen välja att antingen kontakta hela verksamheten, eller kanske enbart en region. Personalen behöver inte ha tillgång till appen, det skickas ut en hyperlänk som tar personalen vidare till en sida där de kan trycka i om de är okej eller inte. Detta underlättar för ledningsgruppen att sätta upp en prioriteringslista på vilka medarbetare som ska kontaktas först.


Vid behov av att skicka ut kritisk och snabb information, kan ledningsgruppen välja att skapa ett infoutskick, även här kan ledningsgruppen besluta vilka medarbetare som ska ta emot informationen och på vilka kanaler.


sv_SESV_SE