BRM Europe

BRM har sedan 1998 genomfört utbildningar och övningar inom krishantering för både offentlig och privat verksamhet. BRM hjälper alla typer av organisationer med att förebygga och hantera risker, såväl operationella som strategiska, utveckla kontinuitetsarbetet och förbättra krishanteringsförmågan. Målsättningen är att hjälpa organisationen att undvika eller minska risken för skador på människor, materiella och immateriella tillgångar. Detta görs genom att skapa en användbar struktur och en ökad klarhet, trygghet och inspiration bland organisationens medarbetare.

På BRM Europe har vi en bred kompetens för att kunna möta kundernas olika behov. Våra konsulter har lång erfarenhet av risk- och krishanteringsområdet inom bland annat Polisen, Försvarsmakten, tillsynsmyndigheter, skydds- och säkerhetsföretag, kärnkraftsindustrin och näringslivet.

Våra konsulter har bakgrunder som ingenjörer, ekonomer samt samhälls- och beteendevetare. Vi har dedikerat i stort sett hela våra yrkesverksamma liv till att arbeta med risk- och krishantering. Flera av oss har också haft nyckelpositioner inom kris- och riskhantering på myndigheter och företag med stark säkerhetskultur.

BRM är säkerhetsskyddsklassat enligt Säkerhetspolisens vägledning för säkerhetsskyddad upphandling, och genomför regelbundna kontroller av egen personal, eget säkerhetsskydd samt underleverantörer.

Tomas Wolf, vd

Vision och affärside

Vår vision
BRM bidrar till ett säkert samhälle genom att hjälpa organisationer att identifiera och hantera onödiga risker.

Affärsidé
BRM är experter på strategisk och operativ krishantering på ledningsnivå – före, under och efter kris.
Vi skapar en tydlig och användbar struktur och systematik som leder till långsiktiga beteendeförändringar och ökad trygghet i alla typer av organisationer.