Krishantering

BRM Europe har jobbat med krishantering sedan 1998 och har utvecklat en metodik i hur organisationer på ett effektivt sätt kan utveckla sin krishantering.  Krishantering handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Vi arbetar i tre enkla steg för att implementera en effektiv krishantering i en organisation. Första steget är ett krisseminarium som följs av en krisplan och slutligen någon form av krisövning.

Krisseminarium

När du vill påbörja eller fördjupa krisberedskapen i din organisation är ett krisseminarium en bra inledning. Krisseminariet riktar sig till ledning och nyckelpersoner inom organisationen.
Krisseminariet tillför verksamheten insikt i, medvetenhet kring och förståelse för vilka typer av risker och kriser som verksamheten kan råka ut för samt hur man skapar förutsättningar för att bäst hantera dessa.

Krisplan och krispolicy

BRM granskar verksamhetens befintliga handlingsplaner och dokumenterar samt presenterar eventuella förbättringsåtgärder utifrån parametrarna systematik, användbarhet och uppbyggnad.

BRM dokumenterar och upprättar en symptombaserad och kronologisk krisplan. Krisplanen tillför verksamhetens olika funktioner ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av en oväntad händelse. Policyn sätter mål, organisation och verktyg för den specifika organisationen som en bas för krisarbetet.

Krisövning med motspel

Krisövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner under realistiska former (simuleringsövning med motspel). Övningen genomförs under en heldag och byggs upp kring ett kundanpassat scenario som utmanar krisledningsgruppens förmåga att hantera en kris. Efter övningen görs en gemensam utvärdering. BRM upprättar med en skriftlig utvärderingsrapport med identifierade brister samt rekommendationer.

Skrivbordsövning och inlarmningsövning

Skrivbordsövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner i ett diskussionsformat och identifierar eventuella förbättringsåtgärder avseende struktur och planer. Skrivbordsövningen består av kundanpassade scenarier och genomförs under en halvdag.

Under inlarmningsövningen får krisledningsgruppen testa sin förmåga i ett initialt krishanteringsarbete. Efter övningen genomförs en gemensam utvärdering av krisledningsgruppens hantering av  bland annat krisbedömning, inlarmning, roller och dokumentation.

Nödlägesövning

Nödlägesövningen testar organisationens förmåga att hantera en traumatisk händelse på en arbetsplats och resulterar i konkreta förbättringsåtgärder. Övningen genomförs med hög realism i samverkan med räddningspersonal under en halvdag

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert