Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar i grunden om att skapa en systematisk motståndskraft och robusthet för att säkerställa att den ordinarie verksamheten ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning det är som påverkar organisationen.

Kontinuitetsplanering

Vi börjar alltid först med att kartlägga och analysera verksamhetens processer och flöden. Därefter kommer ledningen att behöva ta vissa beslut om till exempel vilka återställningstider som gäller inom de olika affärsfunktionerna. Utifrån det börjar sedan arbetet med att skapa en kontinuitetsplan.

Kontinuitetsplan

BRM Europe utvecklar tillsammans med sina kunder lättförståliga och användbara kontinuitetsplaner. Planerna beskriver hur man återställer kärnverksamheten eller andra kritiska affärsfunktioner som till exempel IT, Personal, Tillverkning, Drift, Finans och Administration. BRM gör detta i nära samarbete med kunden. Kontinuitetsplanen är i första hand ett verktyg för att säkerställa kritiska delar av verksamheten. Därefter gör vi användarvänliga checklistor för hur man arbetar vid olika störningar och kriser.

Kontinuitetsworkshop

Tillsammans med kunden leder vi workshops, som är ett effektivt sätt att bland annat identifiera de kritiska affärsprocesserna. Detta gör att vi kan erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få fram kontinuitetsplaner (Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans).

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert