Krishantering

BRM Europe har jobbat med krishantering sedan 1998 och har utvecklat en metodik i hur organisationer på ett effektivt sätt kan utveckla sin krishantering.  Krishantering handlar om att snabbt kunna agera på en uppkommen kris oavsett vad den består i och hantera den på ett effektivt sätt. Vi arbetar i tre enkla steg för att implementera en effektiv krishantering i en organisation. Första steget är ett krisseminarium som följs av en krisplan och slutligen någon form av krisövning.

Krisseminarium

När du vill påbörja eller fördjupa krisberedskapen i din organisation är ett krisseminarium en bra inledning. Krisseminariet riktar sig till ledning och nyckelpersoner inom organisationen.
Krisseminariet tillför verksamheten insikt i, medvetenhet kring och förståelse för vilka typer av risker och kriser som verksamheten kan råka ut för samt hur man skapar förutsättningar för att bäst hantera dessa.

Krisplan och krispolicy

BRM granskar verksamhetens befintliga handlingsplaner och dokumenterar samt presenterar eventuella förbättringsåtgärder utifrån parametrarna systematik, användbarhet och uppbyggnad.

BRM dokumenterar och upprättar en symptombaserad och kronologisk krisplan. Krisplanen tillför verksamhetens olika funktioner ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av en oväntad händelse. Policyn sätter mål, organisation och verktyg för den specifika organisationen som en bas för krisarbetet.

Krisövning med motspel

Krisövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner under realistiska former (simuleringsövning med motspel). Övningen byggs upp kring ett kundanpassat scenario som utmanar krisledningsgruppens förmåga att hantera en kris. Efter övningens slut görs en gemensam utvärdering. BRM upprättar sedan en skriftlig utvärderingsrapport med identifierade brister samt rekommendationer.

Skrivbordsövning och inlarmningsövning

Skrivbordsövningen testar verksamhetens krisorganisation och befintliga handlingsplaner i ett diskussionsformat och identifierar eventuella förbättringsåtgärder avseende struktur och planer. Skrivbordsövningen består av kundanpassade scenarier och genomförs under en halvdag.

Under inlarmningsövningen får krisledningsgruppen testa sin förmåga i ett initialt krishanteringsarbete. Efter övningen genomförs en gemensam utvärdering av krisledningsgruppens hantering av  bland annat krisbedömning, inlarmning, roller och dokumentation.

Nödlägesövning

Nödlägesövningen testar organisationens förmåga att hantera en traumatisk händelse på en arbetsplats och resulterar i konkreta förbättringsåtgärder. Övningen genomförs med hög realism i samverkan med räddningspersonal under en halvdag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Låt oss presentera vår inlarmningsapp CrisisCapto!

Få snabb tillgång till er krisplan direkt i appen

CrisisCapto – Appen för att larma och sammankalla krisledningsgruppen

CrisisCapto är en app för att larma, sammankalla och initiera krisledningsgruppens hantering vid en inträffad händelse.  Majoriteten av alla verksamheter har svårt att hitta ett snabbt och effektivt bra sätt att larma och sammankalla deltagare i krisledningsgruppen. Därför har vi på BRM utvecklat CrisisCapto för att underlätta den så viktiga inlarmningsfasen.

Läs mer

Riskhantering

Riskhantering går ut på att minska de risker som kan hota verksamhetskritiska processer. Det gäller att identifiera, analysera och värdera riskerna samt hitta fungerande lösningar för att reducera dem. Riskerna kan t ex ha koppling till HR, IT, produktion, marknadsföring, mediekontakter, varumärkesarbete och goodwill. Viktigt är att riskhantering är verksamhetsövergripande – en organisation är beroende av alla delar, och för att skapa stabilitet och trygghet krävs att hela verksamheten involveras.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av riskhantering, riskanalyser och praktiska övningar, och kan hjälpa er verksamhet minska riskerna genom att bygga strukturer och samordna riskhanteringen till att bli verksamhets- och ledningssystemsövergripande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och analysera vilka risker som finns inom en organisations verksamhet och presentera förslag på förebyggande åtgärder som kan minska konsekvenser eller sannolikheten för oönskade händelser.

Riskworkshop

En riskworkshop leds av en specialist som vägleder en utsedd avdelning/förvaltning i att identifiera, beskriva och värdera sin verksamhetsövergripande risker. Under workshopen identifieras och kartläggs risker som senare sammanställs i en riskanalys. Riskanalysens resultat används sedan för att tillsammans med kunden ta fram konkreta åtgärdsförslag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert

Kriskommunikation & medieträning

BRMs konsulter har lång erfarenhet av strategisk och praktisk kriskommunikation. Bland tjänsterna vi erbjuder ingår bland annat kriskommunikationsplan,  kriskommunikationsövning samt medieträning.

Kriskommunikationsplan

BRM dokumenterar och upprättar en symptombaserad och kronologisk kriskommunikationsplan. Planen tillför verksamhetens kommunikationsvariga ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av både intern och extern kommunikation vid en krishändelse.

Kriskommunikationsövning

BRM genomför också kriskommunikationsövningar där verksamhetens  förmåga att hantera både interna och externa kommunikationsfrågor testas utifrån ett kundanpassat scenario. Förbättringsåtgärder identifieras avseende både beteende och struktur.

Medieträningen

Medieträningens syftet är att genom teori och praktisk övning stärka företagets förmåga till strategisk och praktisk mediehantering, med fokus på kriskommunikation. Övningen vänder sig främst till kommunikationsavdelningen eller krisledningsgrupp och innefattar skräddarsydda scenarion.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar i grunden om att skapa en systematisk motståndskraft och robusthet för att säkerställa att den ordinarie verksamheten ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning det är som påverkar organisationen.

Kontinuitetsplanering

Vi börjar alltid först med att kartlägga och analysera verksamhetens processer och flöden. Därefter kommer ledningen att behöva ta vissa beslut om till exempel vilka återställningstider som gäller inom de olika affärsfunktionerna. Utifrån det börjar sedan arbetet med att skapa en kontinuitetsplan.

Kontinuitetsplan

BRM Europe utvecklar tillsammans med sina kunder lättförståliga och användbara kontinuitetsplaner. Planerna beskriver hur man återställer kärnverksamheten eller andra kritiska affärsfunktioner som till exempel IT, Personal, Tillverkning, Drift, Finans och Administration. BRM gör detta i nära samarbete med kunden. Kontinuitetsplanen är i första hand ett verktyg för att säkerställa kritiska delar av verksamheten. Därefter gör vi användarvänliga checklistor för hur man arbetar vid olika störningar och kriser.

Kontinuitetsworkshop

Tillsammans med kunden leder vi workshops, som är ett effektivt sätt att bland annat identifiera de kritiska affärsprocesserna. Detta gör att vi kan erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få fram kontinuitetsplaner (Business Continuity Plans eller Disaster Recovery Plans).

Kontakta oss så berättar vi mer