Kriskommunikation

Kriskommunikationsövning

BRM genomför kriskommunikationsövningar där verksamhetens förmåga att hantera både interna och externa kommunikationsfrågor testas utifrån ett kundanpassat scenario. Förbättringsåtgärder identifieras avseende både beteende och struktur

Kriskommunikationsplan

BRM upprättar och dokumenterar en symptombaserad och kronologisk kriskommunikationsplan. Planen ger verksamhetens kommunikationsansvariga ett verktyg som säkerställer en strukturerad och effektiv hantering av både intern och extern kommunikation vid en krishändelse.

Medieträning

Medieträningens syfte är att genom teori och praktisk övning av skräddarsydda scenarion stärka företagets förmåga till strategisk och praktisk mediehantering, med fokus på kriskommunikation. Övningen vänder sig främst till kommunikationsavdelningen eller krisledningsgruppen.
sv_SESV_SE