Riskhantering

Riskhantering går ut på att minska de risker som kan hota verksamhetskritiska processer. Det gäller att identifiera, analysera och värdera riskerna samt hitta fungerande lösningar för att reducera dem. Riskerna kan t ex ha koppling till HR, IT, produktion, marknadsföring, mediekontakter, varumärkesarbete och goodwill. Viktigt är att riskhantering är verksamhetsövergripande – en organisation är beroende av alla delar, och för att skapa stabilitet och trygghet krävs att hela verksamheten involveras.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av riskhantering, riskanalyser och praktiska övningar, och kan hjälpa er verksamhet minska riskerna genom att bygga strukturer och samordna riskhanteringen till att bli verksamhets- och ledningssystemsövergripande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och analysera vilka risker som finns inom en organisations verksamhet och presentera förslag på förebyggande åtgärder som kan minska konsekvenser eller sannolikheten för oönskade händelser.

Riskworkshop

En riskworkshop leds av en specialist som vägleder en utsedd avdelning/förvaltning i att identifiera, beskriva och värdera sin verksamhetsövergripande risker. Under workshopen identifieras och kartläggs risker som senare sammanställs i en riskanalys. Riskanalysens resultat används sedan för att tillsammans med kunden ta fram konkreta åtgärdsförslag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Har du frågor om risk- och krishantering? Fråga våra experter.

Fråga en expert