Riskhantering

 

Tjänster

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen analyserar och identifierar vilka risker som finns inom en organisations verksamhet och presenterar förslag på förebyggande åtgärder som kan minska konsekvenser eller sannolikheten för oönskade händelser.

Vi genomför RSA-arbete i både privat och offentlig verksamhet, med anpassade produkter för flera olika typer av organisationer. 

Riskworkshop

En riskworkshop leds av en specialist som vägleder en avdelning eller förvaltning i att identifiera, beskriva och värdera sina verksamhetsövergripande risker. Riskanalysens resultat används sedan för att tillsammans med kunden ta fram konkreta åtgärdsförslag.

Säkerhetsskyddsanalys

BRM genomför säkerhetsskyddsanalyser genom att analysera verksamheten, identifiera säkerhetskänsliga uppgifter, genomföra en hotbedömning samt konsekvens-och sårbarhetsanalys. Detta sammanställs sedan i en rapport av säkerhetsskyddsanalysens resultat samt förslag på åtgärder.

Informationssäkerhetsworkshop

I workshopen identifieras risker utifrån både externa och interna perspektiv. Workshopen är en bra startpunkt för ett strukturerat informationssäkerhetsarbete och ger en bra grund för hur frågan ska drivas ur ett ledningsperspektiv.

Har du funderingar kring riskhantering?